Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Nhớ Bằng Lăng

Dưới tán Bằng Lăng, anh còn nhớ
Lần gặp em để vội vã chia xa...
Lời hẹn "hữu duyên" anh quay lại
Vượt "thiên lý" đường để tìm em
Ở nơi ấy, chốn bình yên hạnh phúc
Bằng Lăng xưa, nay đã trổ hoa rồi....


Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

VÔ THƯỜNG

Vạn vật xưa nay vốn vô thường
Hiểu rõ “Vô thường” rõ “Tử sinh”
“Tử sinh”  đã rõ tâm ta định

Chưa rõ “Vô thường” chưa “Định tâm”.