Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

VÔ THƯỜNG

Vạn vật xưa nay vốn vô thường
Hiểu rõ “Vô thường” rõ “Tử sinh”
“Tử sinh”  đã rõ tâm ta định

Chưa rõ “Vô thường” chưa “Định tâm”.